Представеното в началото на Общото ни събрание, е нагледно потвърждение, че направеното през изтеклата година, както и стремежите на всички самодейци, персонал, настоятелство и гражданство през цялата 2012 година, са насочени към непрекъснатото утвърждаване на читалище "Просвета-1908" като духовно и културно средище, като популяризатор на културното и фолклорно богатство, като място за контакти и отдих на различни по интереси, възраст и очаквания граждани. Настоящият доклад отразява изпълненото от читалището през 2012 г.

През годината се утвърждаваха и дейностите за повишаване на социалните функции на читалището, както и за насоката - обществен информационен център, чрез двете основни направления:

 • библиотечна дейност;
 • любителско-художествено творчество.

БИБЛИОТЕЧНА ДЕЙНОСТ

Дейността по направлението през 2012 година е осъществява главно от читалищната библиотека. Основните акценти в библиотечната дейност през годината са следните :

 • Обогатяване на книжния фонд с нова литература - Новозакупените и дарени книгипрез годината наброяват 321 библиотечни материали, а общият размер на книжния фонд - около 40000 изд., от които активно ползвани и раздадени книги - 12229 бр; нарастване с 16 % спрямо 2011 и 45% спрямо 2010 г;
 • Поддържане на основни периодични и специализирани издания - 15 бр., както и през 2011 г;
 • Обучения за библиотекари и участие на библиотеката в инициативи на Глобални библиотеки
 • Обучения на целеви групи читатели;
 • Предоставяне на информационно съдържание и достъп до информационни ресурси. В резултат на сключени рамкови договори в библиотеката се предоставя постоянно следната информация - Информация за свободни работни места (договор с АЗ и с ДБТ), „В час с данъците" (договор с НАП), информация за проекти (договор с Областни информационни центрове);
 • Пълноценно, в рамките на цяла година функциониране на библиотечния инфоцентър. Най-значителното изменение в количествените  показатели е нарастване броя на посещенията в библиотеката на 10194, или с 21 % спрямо предходна година, 47% спрямо 2010 г. Причините за това са  услугите на библиотечния инфоцентър. Очаква се тази тенденция да продължи и през 2013 г. в резултат на новите въведени услуги и преместване на библиотеката в кино Фокус.

Пречка за пълноценното ползване на библиотечния инфоцентър и на читалнята като цяло през зимните месеци, бе липсата на подходящо отопление. За целта в бюджета за тази година беше предвидено осигуряване на климатик за читалнята, но такъв не беше закупен, поради неосигурени средства от Община Златоград. През зимните месеци - течовете от повишените валежи и снеготопене също се отразиха неблагоприятно върху функционирането на библиотеката и съхранението на библиотечния архив. В резултат на трайно компрометирания покрив и падане на част от таванната конструкция, в началото на 2013 г. част от фонда и компютрите бяха преместени в кино „Фокус", където се организира временна библиотека.

Изпълнение на основни показатели

Година 2010 2011 2012
Брой читатели 426 554 543
Посещения 6905 8394 10149
Книжен фонд 39982 39992 39991
Периодични издания 27 15 15
Раздадени книги 8399 10499 12229

 

През изтеклата година библиотекарите се стараха да превърнат библиотеката в средище за прояви, които разкриват богатството на книгата и информационните възможности на библиотеката. С ученици от двете училища са проведени беседи за историята на читалището, за възможностите за ползване на библиотеката и Инфоцентъра и др. Колективните посещения от ученици са свързани с провеждане на уроци по български език и литература, часове по родолюбие и история, представяне на клубове. Бележити дати и годишнини са отбелязвани с кътове, витрини, изложби на литература, презентации. Превърна се в традиция,  отбелязването от библиотеката на Световния ден на книгата авторското право с Маратон на четенето и Вечер "Да обичаме приказките". През 2012 г. всички  участници в проявите получиха награди осигурени от издателства и грамоти. Програмата включваше :

 • "Да обичаме приказките" - вечер на народното творчество с ученици от 3-ти клас - кино "Фокус"; и ученици от 12 клас поставили началото на традицията
 • Беседа за библиотеката, презентация за книгата и книгата и четенето с първите класове от ОУ "Васил Левски" гр. Златоград;
 • Деца от Дневния център "Зора" четат в библиотеката, презентация за книга
 • Откриване на изложба на Център за обществена подкрепа "Приказките през погледа на децата от ЦОП"
 • Ученици от ОУ "Васил Левски" четат на деца от ЦДГ "Радост" и ЦДГ "Снежанка"
 • Ученици от СОУ "Антим I" гр. Златоград, представят лично творчество и текстове на български, английски, немски, гръцки и руски език пред представители на Общински съвет, Община Златоград и граждани

През 2013 г, тази кампания ще премине през месец април, като част от национална кампания, под името Акция „Четене" с разширен брой партньори.

Литературна среща със Светозар Казанджиев, по повод новата му книга „Непознатият Китай", бе организирана през месец ноември  2012 г. в кино "Фокус". През същия месец беше представена и  стихосбирката на Величка Петкова „Целунат изгрев".

През 2012 година  П. Чингаров, З. Хаджиева, А. Сариева и Е. Симеонова участваха в Регионална среща за Смолян и Пазарджик в гр. Велинград „Партньорството инструмент за иновативни услуги в библиотеката". На срещата нашите участници колективно представиха презентацията „Партньорството - за истински приятели и търсещи читатели", която намери отзвук, положителни коментари и последващи публикации.

 

През 2012 г. читалищната библиотека участва в Националния конкурс „Глобални библиотеки място за електронно включване". Неговите резултати бяха обобщени на Национален форум, в който участваха председателя на читалището и главния библиотекар. Изключителен успех е присъдената Първа награда, както и лаптоп за читалищната библиотека в Златоград в категорията „е-достъп" в Националния конкурс.

 

С вълнуващ празник „Детска Коледа с Глобални библиотеки", организиран заедно с ЦОП Златоград, Дневен център „Зора" и ОУ "Васил Левски", през декември библиотеката отбеляза 2 години Глобални библиотеки в Златоград Втора година към читалищната библиотека функционира и Библиотечен инфоцентър, изграден по Програма "Глобални библиотеки - България". Чрез него са предоставят 12 оборудвани с компютър и съвременен софтуер потребителски места, с възможност за ползване на компютър, безплатен достъп до интернет за читатели, изпълнение на традиционни офис услуги - сканиране, печатане, търсене на информация. Показателите за Библиотечния инфоцентър през годината са както следва:

 • Общ брой посещения - 4347
 • Брой читатели - потребители 543  /от тях уникални за 2012 г. са 240 /
 • През изтеклата година бяха организирани отново обучения. Те бяха предназначени за две категории - библиотекари и читатели Обученията за библиотекари беше в рамките на Картата на знанията и умения на библиотекарите в съвременната библиотека и бяха в следните направления:
  • Услуги в модерната библиотека - обучени 2 библиотекари
  • Общуване и работа с потребители и общности - обучени 3 библиотекари
  • Управление и организация на работата в обществена библиотека - обучени 3 библиотекари

 

През 2013 г. предстоят обучения по направление - Надграждащо обучение по ИКТ. Обучението за библиотекари се организира от Програма "Глобални библиотеки".

Втората група обучения бяха предназначени за читатели „Компютърна грамотност за всички възрасти". В рамките на тези обучения бяха обучени 10 читатели - предимно самодейци за работа на компютър и ползване на ИКТ. Придобитите умения от тях впоследствие бяха затвърдени. Всички желаещи могат да се включат в групите за начинаещи и напреднали. Тези обучения бяха организирани от читалището и са безплатни.

През 2012 г. библиотеката стана предпочитано място за съвместни прояви с потребители от ЦОП, ОУ "Васил Левски" СОУ „Антим I", ЦДГ "Радост".  С ЦОП бяха подредени изложби "Заедно срещу насилието", Баба Марта, Приказки през погледа на децата от ЦОП, проведен от ОУ „Васил Левски" „Празник на народното творчество", уроци с презентации за Балканската война, за книгата, тематични занятия "Четенето е модерно", уроци по ЗИП-литература, групово занятие "Не се доверявайте на непознати". Клуб „Млад журналист" от СОУ "Антим!", представи своята дейност и първи брой на вестник "Успех„ със съдействието на библиотеката, а най малките -децата от ЦДГ "Радост" научиха в библиотеката повече за здравословното хранене и начин на живот.

Всички библиотекари - Зорка като главен библиотекар и останалите - Аделина, Искра и Юлия указват, при необходимост, на читатели и потребители индивидуална помощ за работа с компютър и търсене на подходяща информация. Работното време на библиотеката е от 09:00-18:00 часа непрекъснато.

ЛЮБИТЕЛСКО ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСТВО

За 2012 г организираните читалищни състави, групи са следните:

 • Дамска певческа формация "Надежда" с художествен ръководител Розина Анджерова
 • Мъжка битова група, с худ. ръководител Серафим Кафеджиев ;
 • ГСГП "Златен полъх" с худ. ръководител Елена Симеонова
 • Юношески танцов състав «Акрани» с художествен ръководител Даниела Тасева
 • Детски състав "Звънче" с художествен ръководител Даниела Тасева
 • Танцов състав на най-малките „Кокиче" (нов състав)
 • Клуб "Хоро" - с художествен ръководител Даниела Тасева

Участията на самодейците от всички групи и състави през годината бяха многобройни. Всички те популяризираха в значима степен златоградското читалище и нашия град.

В началото на 2012 г., с решение на ЧН беше въведен нов регламент за участия на читалищните групи и състави в частни, непартньорски прояви, които предвиждаха заплащане на такса от страна на канещите. Такса се въведе  и за участието в клуб „Хоро". Набраните средства са предназначени за разходи, свързани със съответните групи и състави. Тези решения се приеха противоречиво.

Международни участия и Национални участия

 

В началото на септември 2012 г. Мъжката битова група, ДПФ „Надежда" и ТС "Акрани", представиха България в 4-ти танцов и музикален фестивал Фолклория 2012 в гр. Карлсруе, Германия. Те имаха 4 концертни изяви на две сцени и със своето присъствие на сцената предизвикаха аплодисментите на публиката. Тук е мястото да благодарим за подкрепата на всички, които бяха съпричастни с осъществяването на това пътуване: на Людмила Петрова, златоградчанка която работи и живее в гр. Карлсруе, Община Златоград, Бултекс ООД.

 • През септември 2012, ДПФ "Надежда", ТС "Акрани", ГСГП „Златен полъх" и индивидуални изпълнители взеха участие в 6-ти Туристически събор за хора с увреждания на връх Костадин
 • Самодейци от читалището участваха с програма в летния събор на град Момчилград
 • Всички читалищни групи индивидуални изпълнители и клуб „Първи на хорото" участваха в празник по повод юбилея на Александър Митушев, и на годишнината по повод създаването на ЕАК
 • През декември ТС „Акрани" участва в Музикално танцов спектакъл „Родопа пее и танцува", а сборна група от самодейни колективи представи читалището в иновативно културно събитие „Родопи фест" в гр. Смолян.
 • Всички самодейни групи се включиха в празника на виното „Трифониада", в Карнавала в ЕАК, в Тодоров ден, във възстановката „Един пазарен ден в Златоград", празник по случай Еньовден и във всички празнични прояви от календара на ЕАК
 • ДПФ "Надежда", МБГ, ТС „Акрани" и индивидуалните изпълнители Даниел Караасенов и Емануил Пунев участваха в празника по повод Деня на Тракия и 100 години от Балканската война.
 • Клуб „Първи на хорото" участваха в Празник на танца посветен на Международния ден на танца в гр. Смолян и направиха среща с Клуб „Хоро" от гр.Кърджали и Клуб „Хоро" от гр. Джебел
 • ДПФ „Надежда" и индивидуалните изпълнители Емануил Пунев, Даниел Караасенов и Иван Гюнелиев взеха участие във фолклорен фестивал „Старцево - 2012"
 • ТС "Акрани" участваха в направата на Дърво Мартеница, в заключителната фаза на проект "Аз избрах без насилие", във "Фестивал на надеждата", в празника по повод Деня на миньора, празника на града, поздравиха участниците в Среща на поколенията по повод 100 години от Балканската война
 • Самодейните колективи взеха участие в програма за Гергьовден във Взаимното училище, както и в празника на Ротари клуб
 • ГСГП „Златен полъх" участваха в тържествата по случай 160 г. СОУ "Антим I" , в Рождественски празничен концерт

Регионални участия

Всички самодейни състави се включиха в проявите от Културния календар на Община Златоград и Празничния календар на ЕАК за 2012 г. Самодейните състави са неизменна част от празничните прояви на града, с което радват както нашите съграждани, така и гостите на града и общината. Без претенции за изчерпателност, по-запомнящите се изяви включват:

 • Участие на МБГ, ДПФ Надежда, ГСГП "Златен полъх" в концерта по случай Празника на града - 21 ноември, Дельовите празници и други чествания ;
 • Участие на всички групи в празници в ЕАК, Празника на виното и любовта, Трифониада, Кушиите за Тодоровден, Златоградския карнавал,
 • И през 2012 самодейците на читалището отбелязаха 1 март и Деня на любителското творчество. Участват - ДПФ "Надежда", ДТС "Акрани", МБГ, ГСГП "Златен полъх", индивидуални изпълнители, клуб "Първи на хорото" - комплекс "Александрови къщи"
 • ДТС "Звънче" и ТС "Акрани участваха в празнични фирмени чествания, откриване на общински прояви и инфраструктурни обекти.

С дейността на художествените групи са ангажирани организатора читалищна дейност Даниела Тасева, а от последния творчески сезон, четирима работят на хонорар - Розина Анджерова, Елена Симеонова, Серафим Кафеджиев.

Използвам възможността да анонсирам и успехите на индивидуалните ни изпълнители - Христина Антонова, Роска Маринова, Христо Чаушев, Борис Нанов. Гордост са посочените по-горе индивидуалните постижения на младите членове на групите - певеца Даниел Караасенов и гайдаря - Емануил Пунев, акордеониста Иван Гюнелиев, които професионално израстват. Всички индивидуални изпълнители са добре известни на нашите празнични прояви и са номинирани в национални фестивали. Изцяло подновен е състава на ТС "Акрани".

През 2012 г. започна работа с най малките танцьори, като се сформира нова  група „Кокиче".

Читалището, чрез своите състави, допринесе за популяризирането на Златоград. Мъжката фолклорна група, ГСГП "Златен полъх", ДПФ "Надежда" и ЮТС "Акрани", са известни и харесвани, и получават многобройни покани за участие.

Основен дарител на Читалището през 2012 г. е "Бултекс" ООД. Дарения за сценични облекла на читалището през 2012 г. са направили още ГЕТЕКС ООД гр. Плевен, Зоя Малашева. Библиотеката получи ценни издания от ЗУП на Програма ГБ Издателствата Егмонт, Анубис, Фют, Светлина на Балканите, Захари Стоянов.  Дарение направиха  Медийна група България чрез СНЧ, Община Златоград, СОУ "Антим I", Величка Петкова, Христо Георгиев, Деяна Митева, Ефим  Ушев, Тодор Черкезов. На всички дарители сърдечната ни благодарност. От името на Читалищното настоятелство и служителите в читалището, изказвам благодарност на ръководствата на училищата в града и на ОДК и ЦОП за подкрепата и проявеното разбиране, относно организацията на различни мероприятия с участието на ученици.

ОРГАНИЗАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ

ЧН функционираше пълноценно за отчетния период. По-важните  приети решения бяха свързани с регламентиране участията на художествените състави, подготовка и ресурсно осигуряване за ключови участия, взаимоотношения с наематели, действия за поддръжка на материалната база, реакции за ограничаване на щетите и предотвратяване на последствията с нарушената таванна конструкция.  В резултат на запитване по конкретен казус, е получено становище от Проверителната комисия за 3-годишен максимален срок на сключваните наемни договори.

Използвам възможността, да изкажа своята благодарност за ангажираността и безрезервната подкрепа през изтеклата 2012 г, както и за целия изтичащ мандат 2010-2013 г. на  всички останали членове на ЧН - Николай Деспотов, Мирослав Янчев, Елена Симеонова, Минка Башева, Розина Анджерова, Серафим Кафеджиев, Райчо Пашов и Зорка Хаджиева, както и на председателя и членовете на ПК -  Антон Ушев, Борислав Пехливанов, Севдалин Севриев.

 

В заключение, искам да ви върна към историята на читалището, като цитирам мотиви от 1940 г.  за съхранение на читалището в Златоград:

—  "Читалището и библиотеката са жив паметник на свойствената сговорчивост...

—  Читалището и библиотеката допринасят за изчезването на личния егоизъм.

—  В читалището се канализира дух на близко другарство, непринудена заниманливост и гореща жажда за знания."

—  То е средище на духовен живот, което цели да разшири придобитата грамотност.

—  Читалището е и ще бъде център на всяка културно-обществена инициатива, храм на българската мисъл и слово и веществен израз на българската духовна мощ."

Седемдесет години по-късно, това звучи актуално и осъществимо.

 

Пламен Чингаров,

Председател на ОНЧ „Просвета-1908"

10.04.2013 г.

Златоград