През април 2010 година ОНЧ "Просвета-1908" проведе общо отчетно-изборно събрание, където бяха представени основните дейности на читалището за предходните четири години, бяха направени съществени промени в устава, вкл. промяна в наименонованието на читалището – "Просвета-1908", увеличи се чувствително членския състав, избрани бяха нови ръководни органи - Настоятелство и Проверителна комисия. Читалището се пререгистрира съгласно новите изисквания на ЗНЧ.

Настоящият отчет обхваща извършените от читалището дейности през 2010 година в продължение на традициите на родолюбивите златоградчани за духовно и културно средище, събиращо цвета на градската интелигенция. Дейностите през годината са насочени за превръщане на читалището в обществен и информационен център и за повишаване на неговите социални функции

Направления на дейността:

 • Библиотечна дейност
 • Любителско – художествено творчество
 • Работа по проекти

БИБЛИОТЕЧНА ДЕЙНОСТ

През 2010 година дейността се осъществява от читалищната библиотека, с книжен фонд към края на годината - 39 982 тома и 27 периодични издания, получавани целогодишно.

Основни акценти в библиотечвата дейност през годината:

 • Откриване на библиотечен Инфоцентър в читалнята по Програма "Глобални Библиотеки България"
 • Осигуряване на достъп до широк набор от периодични издания, в т.ч. ДВ, ежедневни издания, регионални, местни и специализирани издания;
 • Обновяване на библиотечния фонд с нови информационни източници;
 • Разширяване електронното катологизиране на библиотечните фондове чрез специализиран библиотечен продукт "Автоматизирана библиотека"
 • Превръщането на библиотеката в съвременен, модерен обществен информационен център чрез публичен интернет достъп и достъп до електронно съдържание;

Изпълнение на основни показатели

Година 2009 2010
Брой читатели 402 426
Посещения 5187 6905
Потребители на библиотечния инфоцентър x 224
Раздадени книги 11361 8399

Тържественото откриване на Библиотечния Инфоцентър се състоя на 08.12.2010 година в читалнята на библиотеката с участието на гости, граждани, ученици. Демонстрирани бяха възможностите на новото ИКТ оборудване. Събитието беше отразено в средствата за масова информация. ( Приложение 1 – Резюме и списък публикации )

Още от следващия ден, центърът се посещава активно от хора от различни възрастови групи – безработни, курсисти, ученици, деца от Дневния център, традиционни читатели, пенсионери, гости на града. След откриване на библиотечния Инфоцентър, разположен в читалнята, библиотеката разполата с 13 компютри, оборудвани с камери и слушалки, един лаптоп, мултимедиен проектор и екран, цветен лазерен принтер и мултифункционално устройство. Работното време на библиотеката е от 09:00-18:00 часа непрекъснато. Няма ограничения в достъпа до инфоцентъра, като ползването на интернет е безплатно за регистрираните читатели.

Важно направление в дейността на библиотечните специалисти е превръщане на библиотеката в средище за прояви, които разкриват богатството на книгата и информационните възможности на библиотеката.

С ученици и безработни,които посещават различни курсове са проведени беседи за историята на читалището, за възможностите за ползване на библиотеката и Инфоцентъра и др. Колективните посещения от ученици са свързани с провеждане на уроци по български език и литература, часове по родолюбие. Бележити дати и годишнини са отбелязвани с кътове, витрини, изложби на литература.

Традиция стана отбелязването от библиотеката на Световния ден на книгата - 23 април с Маратон на четенето и Вечер на народното творчество. Стремежа ни е да приобщим към книгата от най-малките до най-възрастните. В тези прояви се включват учениците от ОУ"Васил Левски" и СОУ"Антим I" ( Приложение 2 )

 

 

 

 

 

 

 

 

Представена беше и новата книга на Светозар Казанджиев "Последната изповед на Апостола".

По време на Семтемврийските литературни четения, Читалището получи книжни дарения от Регионалната Народна Библиотека - Пловдив. Книги са дарени на читалищната библиотека и от Издателство "ФЮТ", Изд. Къща "Труд и право", Регионална билиотека Смолян, Сашо и Сузана Саралийски, Румен Ушев, Владимир Янев, Дим. Дерибански, Радка Колева, проф. Ташев и др.

ЛЮБИТЕЛСКО ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСТВО

През 2010 година това направление от дейността на читалището бе добре организирано и представено на високо ниво. И през 2010 година, активно работиха следните читалищни групи и състави:

 • Мъжка битова група, с худ. ръководител Серафим Кафеджиев ;
 • Дамска певческа формация "Надежда" с худ. ръководител Розина Анджерова
 • ГСГП "Златен полъх" с худ. Ръководител Елена Симеонова
 • Юношески танцов състав «Акрани» с худ. ръководител Даниела Тасева
 • Детски състав "Звънче" с худ. ръководител Даниела Тасева
 • Клуб "Първи на хорото" с худ. ръководител Даниела Тасева
 • Рок-група "Бърн" с ръководител Борислав Пехливанов

За дейността им са ангажирани двама организатори на читалищна дейност, а трима работят на доброволни начала. По-важните изяви на съставите през годината включват участие на самодейните колективи във всички прояви от Културния календар на Община Златоград и Празничния календар на ЕАК през 2010 година Самодейните състави са неизменна част от празничните прояви на града, с което радват както нашите съграждани, така и гостите на града и общината. През януари 2010, самодейните състави от ОНЧ "Просвета" участваха в празничното предаване на програма "Хоризонт" "Имат ли песните спиране" с автор Цвети Радева по повод 75 години БНР. Предаването се излъчи на живо от Етнографски комплекс "Сивриеви къщи" в Златоград. През изтеклата 2010 година беше спазена традиция за отбелязване Деня на самодееца - 01 март, където изяви имаха всички художествени групи и състави. През 2010 г читалището беше организатор на Общинския празник "Гергьовденско веселие"- на площада.

Многобройни са участията и извън Златоград

За ДПФ "Надежда":

 • Участие в Десетия национален събор на българското народно творчество Копривщица 2010 година Грамота за ДПФ "Надежда
 • Участие на ДПФ "Надежда" в Национален събор на Тракийските дружества в град Кърджали.
 • Пети трансграничен събор - Златоград
 • Участие в Девети национален фолклорен фестивал за двугласно пеене и народна песен с международно участие - Неделино 2010 година

За Мъжка битова група

 • Участие в Десетия национален събор на българското народно творчество Копривщица 2010 година Златен медал и грамота за Мъжка битова група.
 • Участие във Фестивал на фолклорната носия " Жеравна 2010 г".
 • Участие в Девети национален фолклорен фестивал за двугласно пеене и народна песен с международно участие - Неделино 2010 година Златен медал за цялостно представяне на ОНЧ "Просвета" и златен медал за Борис Нанов
 • Пети трансграничен събор провел се на площада в гр. Златоград

За Група за стари градски песни "Златен полъх"

 • Възстановка "Един пазарен ден в стария Златоград"

За Юношески танцов състав "Акрани"

 • концерт на талантливи деца от областта - "Моят талант е моята сила" по повод Месеца срещу насилието – Смолян.
 • Пети трансграничен събор - гр. Златоград
 • Участие на ЮТС "Акрани" в "Ден на земята" - гр. Еразмио, Република Гърция
 • Възстановка на обичая "Пеперуда
 • Младежки фолклорен фестивала "Орфей пее с морето" в гр. Приморско

За Клуб "Хоро"

 • Клуб "Първи на хорото" при читалището гостува на клуб "Хоро" гр. Кърджали
 • Срещи на клуба с други танцови формации

За ДТС "Звънче"

 • Пети трансграничен събор провел се на площада в гр. Златоград
 • Интерактивен спектакъл "Вода"

Рок Група "Бърн"

 • Пети трансграничен събор провел се на площада в гр. Златоград.
 • Интерактивен спектакъл "Вода"

Използвам възможността да представя и успехите на индивидуалните изпълнители - Христина Антонова, Роска Маринова, Христо Чаушев, Борис Нанов. Гордост са индивидуалните постижения на младите членове на групите - Даниел Караасенов и Емануил Пунев. Всички индивидуални изпълнители са добре известни на нашите празнични прояви и са номинирани в национални фестивали - в национален фолклорен фестивал за двугласно пеене и народна песен с международно участие - Неделино 2010, националния събор на българското народно творчество Копривщица 2010г

Читалището, чрез своите състави, допринесе за популяризирането на Златоград. Мъжката фолклорна група, ГСГП "Златтен полъх", ДПФ"Надежда" и ЮТС Акрани", са известни и харесвани и получават многобройни покани за участие.

Организирането на изявите на читалищните състави е осъществено от читалището, а финансирането - от читалището и дарители.

Дарителите през 2010 година са :

 • Община Златоград,
 • "Бултекс" ООД,
 • "Свобода 97" АД,
 • ЕТ "Еро Х-Емил Хаджиев",
 • Велин Башев
 • ЕТ "Илиани",
 • ЕТ "Славчо Кьоров",
 • ЕТ "Георги Дечев",

На всички дарители сърдечната ни благодарност.

От името на Читалищното настоятелство и служителите в читалището, изказвам благодарност на ръководствата на училищата в града за подкрепата и проявеното разбиране, относно организацията на различни мероприятия с участието на ученици, както и на ръководството и специалистите от ОДК, с които съвместно осъществяваме няколко мероприятия годишно.

ПРОЕКТИ

Програма "Глобални библиотеки - България"

През 2010 година по програма "Глобални библиотеки – България», библиотеката при ОНЧ "Просвета" е включена в първата група библиотеки, получили обородуване Пакет-2 (посочено по-горе). Оборудването е доставено и инсталирано, а от 08 декември функционира Библиотечен инфоцентър. Библиотекарите и служителите на читалището са включени в обучителни модули по четири ключови направления – ИКТ, организация и управление на обществената библиотека, услуги в модерната библиотека, обслужване на общности. Страна по проекта е и Община Златоград.

Младежка инициатива "Да разчупим стереотипите – Заедно"

Партньорство по проект "Младежки пърформас "Вода", съвместно с Център за развитие на Община Златоград и ОДК по Програма за младежки дейности – 2010 с интерактивен спектакъл "Вода", посведен на Деня на Земята и тематична фотоизложба.

Кандидатстване по проект по ПРСР

От месец февруари 2010 бяха променени условията за участие на читалища в ПРСР, които позволяват 100%-но финансиране за реконструкция и ремонт на обществени сгради с местно културно значение и прилежащите им пространства. През 2010 г бе обявена покана за кандидатстване, отворена за читалища, общини и неправителствени организации със срок да подаване на проектите – октомври 2010.

За целите на кандидатстването от читалището беше изготвено ново обследване– Енергиен доклад за енергийна ефективност на цялата сграда, съобразен с изискванията за 2010 година Направен е и идеен проект, съобразен с общинския проект за Централния площад.

В срок читалището подготви и представи проект по ПРСР, който предвижда следните дейности: Изолация на покрива на читалището, цялостна подмяна на дограма и енергийно-ефективни мерки, отоплителна система, осветителна система и стационарно озвучаване - голям салон, направа на конферентна зала, ремонтни дейности в помещенията без конструктивни промени, оборудване за читалищните помещения, оборудване за големия читалищен салон. Стъпките по подготовка на проекта, планираните дейности и начина на реализация са обсъждани на няколко заседания на ЧН, а финансовите въпроси – и с Проверителната комисия.

До момента няма официална информация за резултатите от оценяването. Забавянето на процедурата значително затруднява поддръжката на помещенията, защото нуждата от ремонт на покрива е повече от належаща.

ПРОБЛЕМИ

 • Необходимостта от срочно отстраняване на течовете чрез ремонт на покрива;
 • Отопление на салона и помещенията, позволяващо пълноценното им ползване по предназначение – чрез проекта или закупуване на климатични системи - за кино Фокус, читалнята с новата техника, библиотека
 • Осигуряване на музикален съпровод за ГСГП – решен през 2011 г

ОРГАНИЗАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ

Персонал и Настоятелство

За 2010 г, щатния персонал е 9 до 01 юни 2010 и 8,5 след тази дата. Използвам възможността да изкажа благодарност към всички служители на читалището – Райчо, Зорка, Серафим, Даниела, Аделина, Радка, Дафинка и Огнян за конкретната им дейност през периода, с която значително улесниха дейността на настоятелството, изпълниха със съдържане художествено-творческата дейност на читалището, подсилиха библиотечното дело, оказваха непрестанни грижи за поддръжката на материалната база.

Читалищното настоятелство функционираше организирано. За отчетния период са проведени общо 6 заседания, свързани главно с подготовката на проектното предложение по ПРСР, пререгистрацията читалището и текущите организационни въпроси.

Читалището осъществяваше своята дейност през отчетния период публично. По-важните прояви намираха отражение в средствата за масова информация –печатни, телевизионни, електронни. Функционира и е изпълнена с актуално съдържание интернет страницата на читалището, където в подробност са поместени абсолютно всички участия и прояви, със снимки и поясненения за участието на читалищните дейци и самодейци. (http://prosveta.info ). От 2010 г читалището има профил и във Facebook.

Смятаме, че цялостната читалищна дейност през отчетния период бе насочена към съхранение и развитие на традиционните ценности на местната общност.

30 март 2011 Настоятелство на ОНЧ "Просвета-1908"