Библиотечна дейност

Дейността се осъществява се от читалищната библиотека,  с книжен фонд към края на годината -  39 974 тома и 27 периодични издания, получавани  целогодишно.

Поставени задачи пред библиотеката

 • обновяване на библиотечния фонд с нови информационни източници;
 • използване на източници на електронен носител
 • осигуряване на достъп на гражданите до нова информация чрез информационните  технологии;
 • превръщането на библиотеката в съвременен, модерен обществен информационен център.

Изпълнение на основни показатели

Година 2009 2008
Брой читатели 474 402
Посещения 8279 7686
Раздадени книги 11361 11088

 

Към момента в библиотеката е осигурен  достъп до Интернет в помощ на библиотекарите, без обособяване на потребителски места. Работното време на библиотеката е от 09:00-18:00 часа непрекъснато, като пряко ангажирани за дейността са трима библиотекари.

Читалищната библиотека е одобрена за изпълнение  на  проект по Програма „Глобални библиотеки”, етап – 2009. Споразумението за същото бе официално подписано на  23.12.2009 г. от кмета на Община Златоград и Председателя на читалището и връчено на заседанието на ОбС през месец февруари 2010.  Очакванията са чрез изпълнението на проекта  библиотеката да бъде оборудвана с достатъчен брой компютри и други технически средства, за публичен достъп от потребители.

Важно направление в дейността на библиотечните специалисти е превръщане на библиотеката в средище за прояви, които разкриват богатството на книгата и информационните възможности на библиотеката.

С ученици са проведени беседи за историята на читалището, за възможностите  за ползване на библиотеката, за народни обичаи и празници и др. Колективните посещения от ученици са свързани с провеждане на уроци по български език и литература, часове по родолюбие. Бележити дати и годишнини са отбелязвани с кътове, витрини, изложби на литература.

Традиция стана отбелязването от библиотеката на Световния ден на книгата -  23 април с Маратон на четенето и Вечер на народното творчество. Стремежа ни е да приобщим към книгата от най-малките до най-възрастните.

През 2009 година беше извършен ремонт на заемната зала. Бяха закупени два модула от програмен продукт ”Автоматизирана библиотека” за библиотеката. Средствата са осигурени от МК. Организирано е обучение за изплозването на софтуера.  Със собственни средства  и с труд  на персонала на читалището се  извърши частичен ремонт на тавана  в читалнята.

Художественно-творческата дейност

През 2009 година това направление от дейността на читалището бе добре организирано и представено на високо ниво. И през 2009 година, активно  работиха следните читалищни групи и състави:

 • Мъжка битова група;
 • Дамска певческа формация "Надежда"
 • ГЗГП "Златен полъх"
 • Юношески танцов състав «Акрани»
 • Детски състав  „Звънче”
 • Клуб "Първи на хорото"

За дейността им са ангажирани трима организатори на читалищна дейност, а двама работят на доброволни начала.

По-важните изяви  на съставите през годината включват:

 • Участие на самодейните колективи във всички празнични прояви в ЕАК , местните културни прояви,трансграничния събор на връх „Костадин”
 • Участие в Старопланинския събор на ГСГП, ДПФ „Надежда”, ЮТС”Акрани” в „Балканфолк” във Велико Търново
 • Участие на ДПФ ”Надежда” в Национален събор на Тракийските дружества в град Кърджали.
 • Участие на Мъжка битова група, ДПФ "Надежда" и Танцов състав "Акрани" в Национални фолклорни празници - Смолян 2009 г. ОНЧ "Просвета" беше наградено със Златен плакет. Грамоти получиха всички колективи и индивидуалният изпълнител Емануил Пунев
 • Участие на МБГ и ДПФ "Надежда" в Национален тракийски събор "Кърджали 2009". Грамоти за отлично представяне. От седмия  национален фестивал “Неделино 2008” ОНЧ”Просвета” е носител на сребърен медал,и  за цялостно представяне Мъжката група е удостоена със златен медал.
 • Участие на Танцов състав "Акрани" и индивидуални изпълнители в Шести Международен фолклорен фестивал "Малешево пее и танцува" - Микрево 2009. Първо място за изпълнение на фолклор и грамоти.

Многобройни са изявите на читалищните състави, както в общината, така и извън нея. Читалището, чрез своите състави, допринесе много за популяризирането на Златоград. Мъжката фолклорна група и нейните солисти са известни и харесвани в цяла България и получават многобройни покани за участие, и заедно с ДПФ”Надежда” и ДЮС Акрани”, са участници  във всички прояви от Празничните  календари  на Община Златоград и ЕАК. Организирането на изявите на читалищните състави е от осъществено от читалището,  а финансирането  - от читалището и дарители.

В отчета не са изброени местните  изяви поотделно, но те могат да бъдат споменати в едно изречение. Съставите от нашето читалище през отчетния период са участвали във всички общински културни  мероприятия.

От името на Читалищното настоятелство и служителите в читалището, изказвам благодарност на  ръководствата на училищата в града за подкрепата и проявеното разбиране, относно организацията на различни мероприятия с участието на ученици, както и на ръководството и специалистите от ОДК, с които съвместно осъществяваме няколко мероприятия годишно. Читалището винаги е разчитало и работило заедно с общинското ръководство (кмет на община, ОбС , н-к Отдел Култура, др.)  за решаване на проблемите и обогатяване на духовния живот в Община Златоград.

Художествено-творческата работа е немислима и без помощта на дарителите, които са помагали при пътуванията на съставите, фестивали, конкурси. През 2009 г, това са Община Златоград,  "Бултекс" ООД, САТ ТМ, ”Ротари клуб”, ”Корект” ООД, ЕТ ”Еро Х-Емил Хаджиев”, ЕТ „Елвира Даицка”, „Свобода 97” АД, ЕТ ”Сашо 51”, ЕТ ”Станков”, ”КЕТ ЕН И АЙ БИЛДИНГ КОМЕРС”, ЕТ ”Таня Терзиева”, ЕТ ”Славчо Кьоров”, ЕТ ”Георги Дечев”, ЕТ ”Вероника”,  „Домбов и фамилия” ЕООД.

Финансовото състояние на читалището като цяло е добро. Отчетът на изразходваните бюджетни средства за 2009  е представен на кмета на общината с писмо изх. №4/27.01.2010. Отчетът за приходи и разходи за 2009 г. е  приет от Читалищното Настоятелство и представен пред НАП.

Актуална информация за дейността на читалището се публикува периодично в сайта на читалището -  http://prosveta.info , както и по местните   информационни канали.

По-важните проблеми пред читалището

А. Инфраструктурни

 • цялостен ремонт на покрива;
 • енергийнооефективни мерки и подобряване  фасадата
 • отопление на кино Фокус, библиотека, салон;

Б. Организационни и по дейността:

 • оптимизиране  или преструктуриране на дейността във филиал Аламовци;
 • трайно задържане интереса на участниците в читалищните групи и състави;
 • обновяване на книжния фонд в библиотеката;