Образцово народно читалище "Просвета" е организация с нестопанска цел. Читалището е първоприменик на учреденото през 1908 г. културно средище и от същата година носи името "Просвета". То е самоуправляваща се българска културно-просветна организация и се изгражда върху принципите на доброволността, демократизма и автономността. В него може да участва всеки български гражданин, без ограничение на възраст, пол, партийна, етническа и религиозна принадлежност.

Целта на читалището е да създава, опазва и разпространява духовните ценности, да развива творческите способности и да задоволява културните потребности на населението и неговите интереси; да подпомага и организира културни прояви.

Текущ график на репетициите в художествените състави към ОНЧ "Просвета-1908"

 • Клуб "Първи на хорото" сряда 18:00 ч.,четвъртък-17.30
 • Школа по гайда, вторник, 17:00
 • Дамска певческа формация "Надежда" - сряда, 17:00 ч
 • ЮТС "Акрани"  вторник и четвъртък, 17:00 ч.
 • ДТС "Звънче" понеделник и сряда, 16:30 ч.
 • Детска фолклорна  група- понеделник и сряда, 16:00 ч
 • ГСГП " Златен полъх", вторник, 17:00 ч.
 • Мъжка битова група, петък, 18:00 ч.
 • Младежка фолклорна група петък, 14:00 ч.

Ръководители на художествени състави към ОНЧ Просвета-1908:

 • Радка Терекиева  - художествен ръководител на ДПФ "Надежда"
 • Даниела Тасева - художествен ръководител клуб на "Първи на хорото", ЮТС "Акрани", ДТС "Звънче"
 • Райчо Пашов - художествен ръководител на Детска фолклорна  група
 • Елена Симеонова - художествен ръководител  на ГСГП "Златен полъх"
 • Сашо Ясенов - художествен ръководител на  МБГ
 • Нели Шъкова - художествен ръководител на МФГ
 • Тодор Кайков - ръководител на школа по гайда

Библиотекари:

 • Зорка Хаджиева - главен библиотекар
 • Фиданка Собакова - библиотекар

Щатен състав:

 • Райчо Пашов - секретар
 • библиотекари - 2
 • Даниела Тасева - организатор читалищна дейност
 • Огнян Ковачев - работник услуги
 • Дафинка Златарева - чистач

Читалищно настоятелство:

 1. Любомир Емилов Ангелов - председател на ЧН, Директор на Дирекция ХД,БО и ООС в Община Златоград
 2. Минка Асенова Башева - зам. председател на ЧН ,уредник в АЕМ в ЕК Златоград
 3. Зорка Николаева Хаджиева - член на ЧН, Главен библиотекар
 4. Александър Каменов Митушев - член на ЧН, собственик на „Бултекс” ЕООД
 5. Елка Асенова Демерджиева - член на ЧН, учител в ОУ "Васил Левски"
 6. Диана Величкова Василева - член на ЧН, специален педагог в КСУ –ДЦДМУ и ДЦПЛУ Златоград
 7. Станимира Миткова Дюлгерова - счетоводител в ОУ ”Васил Левски”

Проверителна комисия :

 1. Албена Асенова Велева - председател на ПК
 2. Аделина Сивриева - член на ПК
 3. Искра Даскалова-Инджова - Член на ПК