2018.08.17

Образцово Народно Читалище „Просвета – 1908” - Златоград публикува Договор за изпълнение на за обществена поръчка с предмет: „СМР на обект: "Вътрешен ремонт и подобряване на енергийна ефективност на сградата на Образцово народно читалище "Просвета - 1908" град Златоград - етап II”:

 

2018.07.06

Образцово народно читалище „Просвета – 1908” град Златоград публикува решение за избор на изпълнител и оценителни протоколи за обществена поръчка с предмет: „СМР на обект: "Вътрешен ремот и подобряване на енергийна ефективност на сградата на Образцово народно читалище "Просвета - 1908" град Златоград - етап II"

 


Публикувано на 2018.06.09

На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗО и във връзка с провеждане на обществена поръчка с предмет: СМР на обект: "Вътрешен ремот и подобряване на енергийна ефективност на сградата на Образцово народно читалище "Просвета - 1908" град Златоград - етап II", - Ви уведомяваме, че на 14.06.2018 година /четвъртък/ от 11:00 часа в Сградата на ОНЧ "Просвета - 1908" град Златоград, Комисия назначена със Заповед No 12 от 09.05.2018 година на Председателя на ОНЧ "Просвета - 1908" за провеждане на процедура по чл. 18, ал. 1, т. 12 - публично състезание за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет ще ОТВОРИ ПЛИК С НАДПИС "ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ" въз основа на оптимално съотношение качество/цена - чл. 70, ал. 2 от ППЗОП.


На заседанието по отваряне на ПЛИК С НАДПИС "ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ" могат да присъстват лицата по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП /участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване/.


ПЛАМЕН ЧИНГАРОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОНЧ "ПРОСВЕТА - 1908" ГРАД ЗЛАТОГРАД

Пълен текст на събощението можете да видите тук.

 

 

Предмет на обществена поръчка за възлагане чрез публично състезание: „Вътрешен ремонт и подобряване на енергийната ефективност на сградата на Образцово народно читалище „Просвета – 1908” град Златоград – етап II”:
 1. Решение (публикувано на 04.04.2018) - изтеглете от тук
 2. Обявление (публикувано на 04.04.2018) - изтеглете от тук
 3. Документация за участие (публикувано на 04.04.2018) - изтеглете от тук
 4. Образци от документи (публикувано на 04.04.2018) - изтеглете от тук
 5. Проект на договор (публикувано на 04.04.2018) - изтеглете от тук
 6. Инвестиционен проект (публикувано на 04.04.2018):
  Архитектура
  Електро
  ОВК
  ПБ
  ПБЗ
  Част ЕЕ
  Част Конструктивна
  Част ВиК
  Част ПУСО
  Оценка на съответствие
  Разрешение за строеж

 

 

Предмет на обществена поръчка за възлагане чрез публично състезание: „Вътрешен ремонт и подобряване на енергийната ефективност на сградата на Образцово народно читалище „Просвета – 1908” град Златоград – етап II”:
 1. Решение (публикувано на 16.02.2018) - изтеглете от тук
 2. Обявление (публикувано на 16.02.2018) - изтеглете от тук
 3. Инвестиционен проект (публикувано на 16.02.2018):
  Архитектура
  Електро
  ОВК
  ПБ
  ПБЗ
  Част ЕЕ
  Част Конструктивна
  Част ВиК
  Част ПУСО
  Оценка на съответствие
  Разрешение за строеж
 4. Документация за участие (публикувано на 16.02.2018) - изтеглете от тук
 5. Техническа спецификация (публикувано на 16.02.2018) - изтеглете от тук
 6. Проект на договор (публикувано на 16.02.2018) - изтеглете от тук
 7. Образци от документи (публикувано на 16.02.2018) - изтеглете от тук
 8. Решение за прекратяване (публикувано на 09.03.2018) - изтеглете от тук

 

 

На 18.09.2017 г. Образцово народно читалище „Просвета - 1908” град Златоград подписа Договор № 21/07/2/0/00675 за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от ЕЗФРСР, за проект: „Вътрешен ремонт и подобряване на енергийната ефективност на сградата на Образцово народно читалище „Просвета – 1908” град Златоград – етап II”.

Резюме на проекта
Информационна табела Златоград

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

Образцово народно читалище „Просвета - 1908” град Златоград изготви проектно предложение: „Вътрешен ремонт и подобряване на енергийната ефективност на сградата на Образцово народно читалище „Просвета – 1908” град Златоград – етап II”, с което кандидатства за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 година. Във връзка с гореизложеното, моля да предоставите оферти по отношение на ценообразуването към горепосоченият проект. Офертите трябва да съдържат наименование на оферента, срок на валидност на офертата, дата на издаване на офертата, подпис и печат на офертата, техническо предложение, ценово предложение в левове с посочен ДДС.

Моля да се запознаете с пълния текст на поканата и Приложенията: Индикативните оферти моля да изпратите до 17,00 часа на 24 февруари 2017 година на адрес: град Златоград, община Златоград, област Смолян, ул. „Стефан Стамболов” № 1.

 

 

СЪОБЩЕНИЕ (15.10.2014)

Образцово Народно Читалище „Просвета- 1908“, гр. Златоград обявява процедура на договаряне без обявление, с предмет Авторски надзор по проект № 21/321/01471 „Реконструкция и подобряване на енергийната ефективност на сградата на Образцово Народно Читалище „Просвета- 1908“, гр. Златоград:

 

СЪОБЩЕНИЕ (01.09.2014)

С настоящото съобщение Ви уведомяваме, че се променя датата на отварянето на ценовите оферти, подадени по обявената открита процедура с предмет: „Строително монтажни работи за реализиране на инвестицията по проект № 21/321/01471 „Реконструкция и подобряване на енергийната ефективност на сградата на Образцово Народно Читалище „Просвета – 1908“, гр. Златоград“. Публичното заседание ще се проведе на 12.09.2014 /петък/ в 10,00 часа в сградата на Образцово Народно Читалище „Просвета– 1908“, гр. Златоград“.

 

СЪОБЩЕНИЕ (28.08.2014)

На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти, подадени по обявената открита процедура с предмет: „Строително монтажни работи за реализиране на инвестицията по проект № 21/321/01471 „Реконструкция и подобряване на енергийната ефективност на сградата на Образцово Народно Читалище „Просвета – 1908“, гр. Златоград“ ще се извърши на 05.09.2014г. /петък/ в 10,00 часа в сградата на Образцово Народно Читалище „Просвета – 1908“, гр. Златоград“.

 

Обществена поръчка – Решение, Обявление и Документация за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка  с предмет „“Строително монтажни работи за реализиране на инвестицията по проект № 21/321/01471 „Реконструкция и подобряване на енергийната ефективност на сградата на Образцово Народно Читалище „Просвета – 1908“,гр. Златоград“.


Обществена поръчка - Решение №2 за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка  с предмет „Авторски надзор по проект  № 21/321/01471 „Реконструкция и подобряване на енергийната ефективност на сградата на Образцово Народно Читалище „Просвета- 1908“, гр. Златоград“