2023 година

Проект по Програма  „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност ”- 2023 г. съгласно договор  РД 11-06-1610/19.12.2023 г.Набавени са 193 библиотечни единици на стойност 2556.64 лв.

Проект „С танц и песен - за съхранено наследство“. Проектът се изпълни по мярка 7,5,1 - МИГ –Кирково-Златоград - Мярка 7.5.1 „Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура и съхраняване на нематериалното културно и природно наследство на територията на МИГ Кирково - Златоград”  .Проектът  финансира по Програмата за развитие на селските райони – 2014-2020.   Периодът на изпълнение бе  от април 2023, когато се подписа договора за финансиране,  до май 2025, когато се представиха финалните отчети.  Общата сума на проекта е 17 486,40 лв.2021 гoдина

Проект по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” на МК. Закупени са 326 тома нови книги на стойност 3928,68 лв. от различни отдели на знанието.

 

2020 година

Библиотеката участва с ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА „БЪЛГАРСКИТЕ БИБЛИОТЕКИ-СЪВРЕМЕННИ ЦЕНТРОВЕ ЗА ЧЕТЕНЕ И ИНФОРМИРАНОСТ 2019 ” НА МК. Одобрената сума е 1172.74 , набавени 118 библиотечни документи.

 

2017 година

На 18.09.2017 г. Образцово народно читалище „Просвета - 1908” град Златоград подписа Договор № 21/07/2/0/00675 за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от ЕЗФРСР, за проект: „Вътрешен ремонт и подобряване на енергийната ефективност на сградата на Образцово народно читалище „Просвета – 1908” град Златоград – етап II”.

Резюме на проекта
Информационна табела Златоград

 

2016 година

Проект „Зелена Академия в читалищната библиотека”, изпълняван от ОНЧ „Просвета – 1908” Златоград в партньорство с „Център за развитие на Община Златоград”, с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България” в рамките на конкурс „Библиотеката – активен участник в обществения живот” в изпълнение на договор РД11-00- 115/24.06. 2016 г. с Министерство на културата.

 

2015 година

Проект 21/321/01471- "Реконструкция и подобряване на енергийната ефективност на сградата на Народно читалище "Просвета-1908" град Златоград". Стойност на проекта : 366 472,69 лева. Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони /ПРСР/ за периода 2007-2913 г. подкрепена от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони./ЕЗФРСР/

Проект по програма на МК „Българските библиотеки - съвременни центрове за четене и информираност" Стойност на проекта - 614,54 лв.,закупени са 67 заглавия.

2014 година

Конкурсна сесия за целево подпомагане дейността на народните читалища, направление „Частични ремонтни дейности на сградите на читалищата и вътрешен интериор на сценичните и библиотечните пространства”. Стойност на проекта - 5014,91 лв.

2011 година

С допълваща субсидия от МК в размер на 1000 лв. за художествено творческа дейност са закупени костюми за ТС "Акрани"

2010 година

ОНЧ "Просвета - 1908" - Партньор в инициатива  "Да разчупим стереотипите" проект Младежки пърформанс "Вода", финансиран от НЦ ЕМПП. Сформирано е Ателие за театрални умения, експонирана е Фотоизложба и е реализиран Младежки интерактивен спектакъл "Вода", посветен на Деня на земята. Проекта е реализиран от Център за развитие на Община Златоград

 

Програма „Глобални библиотеки - България”

През 2009 година, библиотеката при ОНЧ ”Просвета” е включена в програма „Глобални библиотеки - България”, осигуряваща оборудване и софтуер за библиотеките, обучение на персонала им, застъпнически кампании.

 

Субсидии на Министерство на културата

2009 година - С допълваща субсидия от МК в размер на 3 800 лв. е извършен ремонт в библиотеката и са закупени 2 модула от специализиран софтуер ”Автоматизирана библиотека".

2008 година - С допълваща субсидия на Министерство на културата в размер на 7000 лв. са извършени ремонтни дейности в читалището и са закупени костюми за ЮТС „Акрани”

2007 година - С допълваща субсидия от МК в размер на 3 000 лв. са извършени ремонтни дейности и е закупена компютърна конфигурация.

 

Проект за обновяване на фонда с книги и други информационни източници

През 2007 г. библиотеката спечели проект за обновяване на фонда с книги и други информационни източници пред МК по програма ‛Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност‛ 2007. Закупени са 250 книги на стойност 1833 лв.

 

Финансово подпомагане на библиотеката с нова литературa


През 2006 г. библиотеката участва в конкурс обявен от МК и спечели проект за финансово подпомагане на библиотеките с нова литература. Закупени са 100 тома на стойност 954 лв.

 

Създаване на модел за партньорски взаимоотношения в областта на културния обмен между община Златоград и община Хрисуполис.

Проекта се реализира от "Регионален образователен център" град Златоград

 

Набавяне на учебно-помощна и справочна литература за библиотеката при ОНЧ "Просвета" гр. Златоград

Реализира се по програмата "Помощ за библиотеките 2004 година" на националният център на книгата.

 

Гражданско развитие и участие на чрез мрежата на читалищата

ОНЧ „Просвета“ е единственото читалище в община Златоград, което участва в проект – „Гражданско развитие и участие на чрез мрежата на читалищата ‛ на Министерството на културата на РБългария и ПРООН, подкрепен от програмата „Матра“ на правителството на Холандия и ААМР.

 

 

 

Партньорски модел за професионално обучение и стимулиране на предприемачеството

Проектът е реализиран от Центъра за развитие на община Златоград по проект на програма ФАР. В библиотеката е създаден ресурсен център за обучение и квалификация. За него са закупени технически средства в помощ на обучението - компютър, касетофон, видеокасети и специализирана литература. Осъществен е и абонамент за вестници и списания насочени към групите по проекта и техните семейства.

 

 

Автентични песни от Златоградския край

През 2001 г. читалището реализира проект , финансиран от НФК – "Автентични песни от Златоградския край"

 

 

Набавяне на нова литература за читалищните и училищните библиотеки от Община Златоград

През 1999 г. библиотеката реализира проект „Набавяне на нова литература за читалищните и училищните библиотеки от Община Златоград ‛, финанциран от фондация „Отворено Общество‛.

 

  • участават четири читалищни и три училищни библиотеки от община Златоград
  • закупени са 219 тома на обша стойност 700 щатски долара
  • включва енциклопедии, чуждоезикови тълковни и правописни речници и справочници в различни области на знанието за различни възрастови групи