НА ОБРАЗЦОВО НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ПРОСВЕТА-1908" ГР.ЗЛАТОГРАД

 

Читалището в Златоград е основано в далечната 1908 година от родолюбиви златоградчани. Илия Хаджидончев , Георги Хекимов и Тома Пачилов запалват искрата за създаване на културно средище в Златоград.

Братя Семерджиеви от Солун даряват четири конски товара книги и така се поставя началото на библиотеката.

През 1926 г. на Златоградска сцена са поставени пиесите "Хъшове" , "Борислав" "По неволя доктор", "Иванко" и "Службогонци" а през 1930 г. с голям успех е представена пиесата "Под игото" от Иван Вазов , като актьорите Паскал Чалъков , Яна Петрова Шукова , Веска Прамакирова и др.показват завидни театрални умения.

Историческата заслуга на Читалището за културната дейност в града и региона се определя от приноса в запазването и обогатяването на българския език , в зараждането на театралното и музикално изкуство, в създаването на библиотечното дело.

Сега и в бъдеще , чрез своята художествено-творческа и културно-просветна дейност , Образцово народно читалище "Просвета-1908" гр. Златоград ще участва и ще влияе за духовното обогатяване на златоградчани и за културното развитие на гр. Златоград.

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1. Образцово народно читалище "Просвета-1908" е самостоятелна, независима, самоуправляваща се културно-просветна и обществена организация То обединява на доброволни начала населението по местоживеене и се изгражда на принципа на демократизма и автономията. В своята дейност изпълнява и държавни културно-просветни задачи.

 

Чл. 2. Читалището не е политическа организация. В неговата дейност могат да участват всички физически лица без оглед на възраст и пол, политически и религиозни възгледи и етническо самосъзнание.

 

Чл. 3. Читалището осъществява своята дейност на широка обществена основа, като си сътрудничи и работи в тясно взаимодействие с учебните заведения, културни институти, държавни и обществени организации, фондации, фирми и други учреждения на територията на общината и извън нея.

 

Чл. 4. Читалището поддържа близко сътрудничество и координация с Общинския съвет.

 

Чл. 5. Читалището може да се сдружава с други читалища от общината и на национално равнище.

 

Чл. 6. Читалището е юридическо лице с нестопанска цел по закон. То се представлява от Председателя и Секретаря или упълномощени от читалищното настоятелство лица.

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

 

Чл. 7. (1) Целите и задачите на Образцово народно читалище "Просвета-1908" гр. Златоград са да организира дейността си за задоволяване потребностите на гражданите, свързани със:

1. задоволяване културните потребности и интереси на населението.

2. развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователната дейност.

3. запазване, поддържане, обогатяване и развитие на народните обичаи и традиции, съдействие за издигане културата, бита и отношенията между хората.

4. разширяване знанията на гражданите и приобщаването им към ценностите и постиженията на науката, изкуството и културата.

5. осигуряване на достъп до информация.

(2) За постигане на своите цели и задачи по ал.1 читалището извършва дейности, като:

1.поддържане на общодостъпна библиотека и читалня.

2. създаване и поддържане на електронни информационни мрежи.

3. развиване и подпомагане на любителско художествено творчество, изградено на доброволен принцип на участие от всички желаещи без ограничения.

4. организиране на школи, кръжоци, курсове по изкуствата, изучаване на чужди езици, клубове по интереси.

5. културни забавни игри, утра, театри, конкурсни увеселения, модни ревюта, излети, екскурзии и др.

6. кино, видео-клубове, дискотеки, музикални студия, младежки дейности.

7. празненства, тържества, чествания, концерти, изложби, театрални и музикални спектакли, тематични и поетични вечери, ритуали, които не противоречат на целите и задачите на читалището.

8. събиране и разпространяване на знания за родния край.

9. предоставяне на компютърни и интернет услуги.

10. издаване на печатни материали и други подходящи дейности подпомагащи изпълнението на основните функции.

(3) Читалището може да развива и допълнителна стопанска дейност, която по своя вид е близка с основните дейности и която е безспорно средство за постигане целите на читалището в съответствие с действащото законодателство, като приходите от нея се използват за постигане на определените в настоящия устав цели. Читалището няма право да разпределя печалба от стопанската си дейност .

(4) Читалището няма право да отдава или предоставя помещения :

1. за клубове на политически партии и организации.

2. за хазартни игри и нощни заведения.

3. за дейност на нерегистрирани по Закона за вероизповеданията религиозни общности и юридически лица с нестопанска цел на такива общности.

4. на Председателя, Секретаря, членовете на Настоятелството и Проверителната комисия и на членовете на техните семейства.

 

Чл. 8. Читалището може да се сдружава за постигане на своите цели, за провеждане на съвместни дейности и инициативи при условията и по реда на Закона за читалищата.

 

ІІІ. ЧЛЕНСТВО

 

Чл. 9. (1) Членството в читалището е достъпно за всеки желаещ от населението, без разлика на пол, възраст, религия и народност.

(2) Встъпването в членство става с вписването в книгата на членовете на читалището, след писмена молба на желаещия до Настоятелството и решение на Настоятелството.

 

Чл. 10. (1) Членовете на читалището са индивидуални, колективни и почетни.

(2) Индивидуалните членове са български граждани. Те биват действителни и спомагателни:

1. действителните членове са лица, навършили 18 години, които участват в дейността на читалището, редовно плащат членски внос и имат право да избират и да бъдат избирани.

2. спомагателните членове са лица до 18 години, които нямат право да избират и да бъдат избирани. Те имат право на съвещателен глас.

(3) Колективните членове съдействат за осъществяване целите на читалището, подпомагат дейностите, поддържането и обогатяването на материалната база и имат право на един глас в Общото събрание. Колективни членове могат да бъдат:

1. професионални и стопански организации.

2. търговски дружества, кооперации и сдружения.

3. културно-просветни и любителски клубове и творчески колективи.

(4) Почетни членове могат да бъдат български и чужди граждани с изключителни заслуги към читалището, утвърдени на общо събрание с 2/3 от гласовете на членовете на читалището.

 

Чл. 11. (1) Действителните членове са лица, навършили 18 години и имат право:

1. да избират и да бъдат избирани в ръководните органи на читалището.

2. да участват в решаването на въпроси от дейността на читалището.

3. всички членове ползват с предимство базата на читалището.

4. редовен член е този, който плаща членския си внос за всяка календарна година, считано от 01.01 до 31.03.

(2) Членовете на читалището са длъжни:

1. да спазват Устава.

2. да плащат редовно членския си внос в посочения в чл.11, ал.1, т.4 срок

3. да участват активно в дейността му.

4. да пазят и обогатяват читалищното имущество.

(3) Членството се прекратява:

1. по желание, чрез молба до Настоятелството.

2. когато не е платил членски внос в посочения в чл.11, ал.1, т.4 срок

(4) Когато не спазва :

1. устава на читалището и решенията на неговите органи.

2. работи срещу неговите цели и интереси.

3. причинява умишлени щети на читалището.

(5) решението за изключване се взема от Общото събрание по предложение на Настоятелството.

 

ІV. УПРАВЛЕНИЕ

 

Чл. 12. Органите за самоуправление на читалището са Общото събрание, Настоятелството и Проверителната комисия.

 

Чл. 13. (1) Върховен орган на читалището е Общото събрание .

(2) Общото събрание на читалището се състои от всички членове на читалището, имащи право на глас.

 

Чл. 14. (1) Общото събрание:

1. изменя и допълва устава.

2. избира и освобождава членовете на Настоятелството, Проверителната комисия и Председателя.

3. приема вътрешните актове, необходими за организацията и дейността на читалището.

4. определя основните насоки за дейността на читалището.

5. изключва членове на читалището.

6. взема решение за членуване или прекратяване на членството в читалищно сдружение.

7. приема бюджета на читалището.

8. приема годишния отчет до 30 март на следващата година

9. определя размера на членския внос.

10. отменя решения на органите на читалището.

11. взема решения за откриване или закриване клонове на читалището .

12. взема решения за прекратяване на читалището.

13. взема решение за отнасяне до съда на незаконосъобразни действия на ръководството или отделни читалищни членове.

(2) Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на читалището.

 

Чл. 15. (1) Редовно Общо събрание на читалището се свиква от Настоятелството най-малко веднъж годишно, а отчетно-изборно на три години. Извънредно общо събрание може да бъде свикано по решение на настоятелството, по искане на Проверителната комисия или на една трета от членовете на читалището с право на глас. При отказ на Настоятелството да свика извънредно Общо събрание, до 15 дни от постъпването на искането Проверителната комисия или една трета от членовете на читалището, с право на глас, могат да свикат извънредно Общо събрание от свое име.

(2) Поканата за събранието трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото на провеждането му и кой го свиква. Тя трябва да бъде получена срещу подпис или връчена не по-късно от 7 дни преди датата на провеждането. В същия срок на подходящо място, трябва да бъде поставена поканата за събранието.

(3) Общото събрание е законно, ако присъстват най-малко половината от имащите право на глас членове на читалището. При липса на кворум събранието се отлага с един час. Тогава събранието е законно, ако на него присъстват не по-малко от една трета от членовете при редовно Общо събрание и не по-малко от половината плюс един при извънредно Общо събрание.

(4) Решенията по чл.14, ал.1, т. 1, 5, 10, 11 и 12 се вземат с мнозинство най-малко две трети от всички членове. Останалите решения се вземат с мнозинство повече от половината от присъстващите членове имащи право на глас, с явно гласуване.

 

Чл. 16. (1) Изпълнителен орган на читалището е Настоятелството, което се състои най- малко от три члена, избрани за срок от 3 години, включващо Председател, Заместник председател и Членове. Същите да нямат роднински връзки по права и съребрена линия до четвърта степен.

(2) Настоятелството:

1. свиква Общото събрание.

2. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание.

3. подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет на читалището и утвърждава щата му.

4. подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на читалището.

5. назначава Секретаря на читалището и утвърждава длъжностната му характеристика.

6. разглежда въпроси отнасящи се до работата, дейностите, имуществото и материалната база на читалището и взема решения непротиворечащи на Закона за народните читалища.

7. взема решения за назначаване и освобождаване на работещите щатни и хонорувани служители на читалището и за сключване на договори с други физически и юридически лица.

8. взема решения за материално и морално стимулиране.

9. приема нови индивидуални и колективни членове на читалището въз основа на подадена молба и прави преглед на членството най-малко веднъж през годината.

10. провежда най-малко четири заседания годишно, като на първото заседание Настоятелството избира Заместник председател.

(3) Настоятелството взема решения с повече от половината на членовете си.

 

Чл. 17. (1) Председателят на читалището е член на Настоятелството и се избира от Общото събрание за срок от три години с явно гласуване.

(2) Председателят трябва да познава дейността на читалището, да е готов да работи за нейното развитие, да познава нормативната база, да е бил редовен член на читалището най-малко две години.

(3) Председателят:

1. ръководи дейността на читалището съобразно Закона, Устава и решенията на Общото събрание.

2. представлява читалището.

3. подписва финансовите и други документи свързани с читалището.

4. сключва и прекратява договори, въз основа решенията на Настоятелството.

5. свиква и ръководи заседанията на Настоятелството и председателства Общото събрание.

 

Чл. 18. (1) Секретарят на читалището :

1. организира изпълнението на решенията на Настоятелството, включително решенията за изпълнението на бюджета.

2. отговаря за работата на щатния и хонорувания персонал.

3. организира и ръководи текущата основна и допълнителна дейност.

4. представлява читалището заедно и поотделно с Председателя.

5. подписва финансово-счетоводни документи при делегирани правомощия от Председателя .

(2) Секретарят не може да е в роднински връзки с членовете на Настоятелството и на Проверителната комисия по права и съребрена линия до четвърта степен, както и да бъде съпруг /съпруга/ на Председателя на читалището.

(3) С изтичане мандата на Настоятелството трудовия договор на Секретаря не се прекратява автоматично. Новото настоятелство прекратява договора, ако Секретаря е допуснал груби нарушения на Кодекса на труда и доказано не се справя с работата си.

(4) Ако Секретарят не е избран за член на Настоятелството, той участва в заседанията на Настоятелството и има право на съвещателен глас.

 

Чл. 19. (1) Проверителната комисия се състои от трима членове, избрани за срок от 3 години.

(2)Членовете на Проверителната комисия не могат да бъдат лица, които са в трудовоправни отношения с читалището или са роднини на членовете на настоятелството, на Председателя или на Секретаря по права линия, съпрузи, братя, сестри, и роднини по сватовство от първа степен.

(3) Проверителната комисия осъществява контрол върху дейността на Настоятелството, Председателя и Секретаря на читалището по спазване на закона, устава и решенията на Общото събрание.

(4) При констатирани нарушения Проверителната комисия уведомява Общото събрание на читалището, а при данни за извършено престъпление и органите на прокуратурата.

 

Чл. 20. Не могат да бъдат избирани за членове на Настоятелството и Проверителната комисия, и за Секретари, лица , които са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер.

 

Чл. 21. Членовете на Настоятелството, включително Председателят и Секретарят подават декларации за конфликт на интереси по условията и по реда на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

 

V. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРАНЕ

 

Чл. 22. (1) Имуществото на читалището се състои от сграда и обзавеждане въз основа на разпоредбите на Закона за народните читалища, предоставени от държавата за безвъзмездно и безсрочно ползване.

(2) Читалището не може да отчуждава недвижими вещи и да учредява ипотека върху тях.

 

Чл. 23. Читалището набира средства от следните източници:

1. членски внос.

2. културно-просветна и информационна дейност- такси от курсове, школи, приходи от театрални постановки и концерти.

4. субсидия от държавния и общинския бюджет.

5. наеми от движимо и недвижимо имущество.

6. дарения и завещания.

7. стопанска дейност и обществени услуги.

8. изработване и спечелване на проекти.

9. трудови инициативи и други форми на работа.

10. други приходи.

 

Чл. 24. (1) Читалищното настоятелство изготвя годишен отчет за приходите и разходите, който се приема от общото събрание.

(2) Отчетът за изразходваните от бюджета средства се представя в общината .

 

Чл. 25. (1) Председателят на читалището ежегодно в срок до 10 ноември представя на Кмета предложение за дейността на читалището през следващата година.

(2) Председателят на читалището представя ежегодно до 31 март пред Кмета на общината и Общинския съвет доклад за осъществените читалищни дейности и за изразходваните от бюджета средства през предходната година.

(3)Програмата за развитие на читалищната дейност се изпълнява от читалището въз основа на финансово обезпечен договор, сключен с Кмета на общината.

 

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ

 

Чл. 26. (1) Читалището може да бъде прекратено по решение на Общото събрание вписано в регистъра на окръжния съд. То може да бъде прекратено с ликвидация или по решение на Окръжния съд, ако :

1. дейността му противоречи на закона, устава и добрите нрави

2. имуществото му не се използва според целите и предмета на дейност на читалището

3. на лице е трайна невъзможност читалището да действа или не развива дейност за период 2 години

4. не е учредено по законния ред

5. когато читалището е обявено в несъстоятелност.

(2) Прекратяването на народното читалище по решение на Окръжния съд може да бъде постановено по искане на Прокурора , направено самостоятелно или след подаден сигнал от Министъра на културата.

 

VІ. АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл. 27. Председател или Секретар на читалището, който предостави имущество в нарушение на Чл. 3.ал.4,се наказва с глоба в размер от 500 до 1000 лева и с лишаване от право да заема изборна длъжност в читалището за срок от 5 години.

 

Чл. 28. Председател на народното читалище, който не заяви вписване в регистъра на читалищата в седем дневен срок от вписване на читалището в съдебния регистър се наказва с глоба от 150 до 300 лева.

 

Чл. 29. Председател на читалището ,който не представи доклад за изпълнението на читалищните дейности и за изразходваните от бюджета средства в срок ежегодно до 31 март пред Кмета на общината се наказва с глоба от 150 до 300 лева.

 

Чл. 30. (1)Нарушенията се установяват с актове на:

1. оправомощени от Министъра на културата длъжностни лица.

2. Кмета на общината или оправомощени от него длъжностни лица.

(2)Наказателните постановления се издават от Министъра на културата или от оправомощен от него Заместник министър, съответно от Кмета на общината.

(3) Съставянето на актовете, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

 

VІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1. Наименованието на читалището е: ОБРАЗЦОВО НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ПРОСВЕТА-1908"

 

§ 2. Седалището на читалището е гр. ЗЛАТОГРАД, а адрес на управлението е УЛ."СТЕФАН СТАМБОЛОВ" 1

 

§ 3. Печатът на читалището е кръгъл в средата с отворена книга и в кръг около нея надпис: ОНЧ "Просвета-1908" гр. Златоград, обл. Смолян

 

§ 4. Празник на читалището е двадесет и четвърти май.

 

§ 5. Всеки действителен член трябва да е запознат с настоящия Устав, който може да се допълва и изменя само от Общо събрание.

 

§ 6. За неуредени в този устав случаи се прилага Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

 

§ 7. Уставът е изработен, съобразно измененията и допълненията на Закона за народните читалища, публикуван в ДВ, бр.42 от 05.06.2009 г. приет и подписан от присъстващите, имащи право на глас членове на читалището на 30.04.2010 г.